Όροι & Προϋποθέσεις

 1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από το racket.gr, ανήκουν στην εταιρεία με την επωνυμία Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής ΕΠΕ (διακριτικός τίτλος Cytech), με έδρα το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, στο Ηράκλειο Κρήτης, ΤΚ 70013, ΑΦΜ 099928640 και υπόκεινται στους κατωτέρω όρους χρήσης. Όλοι οι χρήστες συμφωνούν και αποδέχονται τους όρους χρήσης, όπως περιγράφονται κατά το παρόν, ενώ παραμένει στη διακριτική ευχέρεια των διαχειριστών του racket.gr, το δικαίωμα και η επιλογή οποιασδήποτε μονομερούς αλλαγής ή τροποποίησής τους σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιου είδους τροποποιήσεις ισχύουν άμεσα κατά την ανάρτησή τους στο racket.gr και συνεπώς προτείνουμε στους χρήστες να ελέγχουν τους παρόντες όρους, ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η βασική υπηρεσία που παρέχεται από το racket.gr είναι αυτή της μεσιτείας μεταξύ πωλητή και αγοραστή στην αγοραπωλησία μεταχειρισμένων ή καινούργιων αθλητικών ειδών.

 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

3.1. Είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό ότι, παρόλο που το racket.gr παρέχει στους χρήστες/μέλη του την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα προς την απρόσκοπτη λειτουργία και την παροχή των ως άνω υπηρεσιών του, σε κάθε περίπτωση παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου η ευθύνη και η τυχόν υπαιτιότητα για τη μέθοδο χρήσης της παρεχόμενης υπηρεσίας. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης/μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο προβάλλεται στις αγγελίες του και την ορθότητα του. Το racket.gr δεν φέρει καμία ευθύνη εάν το προϊόν που αποσταλεί από τον πωλητή δεν ανταποκρίνεται στην περιγραφή και τις φωτογραφίες της αντίστοιχης αγγελίας.

3.2. Το racket.gr δεν καθίσταται υπαίτιο για οποιαδήποτε ζημία ήθελε προκληθεί προς τους χρήστες του ή εάν δια μέσου της χρήσης της παρεχόμενης υπηρεσίας προκαλέσουν τυχόν ζημία ή διαφυγόντα κέρδη ή άλλες παράνομες πράξεις τους προς τρίτους ή για την αποτυχία οποιασδήποτε επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών ή των χρηστών με τρίτα μέρη.

3.3. Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας ή παραπλάνησης, το racket.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο εκάστοτε χρήστης των υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του racket.gr, στις οποίες προβαίνει με ατομική του ευθύνη και βούληση. Κάθε είδος/προϊόν προβάλλεται μέσω της ιστοσελίδας racket.gr, παρέχονται με ευθύνη του πωλητή και η ιστοσελίδα δεν παρέχει καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιονδήποτε τρόπο.

 1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

4.1. Όλοι οι χρήστες του racket.gr έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν ως μέλη εφόσον:

4.2. Είναι άνω των 18 ετών, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και διαθέτουν έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και αριθμό κινητού.

4.3. Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στην/στις υπηρεσία/ες του racket.gr συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες, σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το racket.gr, στις σχετικές αγγελίες του και β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

4.4. Σε τυχόν περίπτωση που ο χρήστης παρέχει αναληθή, ανακριβή και μη ολοκληρωμένα στοιχεία, το racket.gr έχει το δικαίωμα να δεσμεύσει ή και να τερματίσει τον λογαριασμό του χρήστη, καθώς επίσης και να αρνηθεί οποιαδήποτε μελλοντική χρήση μερικών ή όλων των υπηρεσιών του.

4.5. Το racket.gr παρέχει στους χρήστες του ολοκληρωμένες υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των παρόντων όρων χρήσης του δικτυακού τόπου του και κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των ορθών στοιχείων τους.

4.6. Η χρήση της υπηρεσίας μπορεί να γίνει και με την χρήση στοιχείων σύνδεσης του Facebook account του εκάστοτε χρήστη. 

4.7. Οι χρήστες συνομολογούν και συναποδέχονται να ειδοποιούν άμεσα το racket.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Το racket.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των χρηστών του να εφαρμόσουν την παρούσα ρήτρα.

 1. ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕΣΩ ΤΡΙΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ

5.1 Οι πληρωμές των χρηστών της πλατφόρμας racket.gr θα διαβιβάζονται από τον χρήστη προς τον αγοραστή, μέσω εξωτερικής εταιρείας – ηλεκτρονικού παρόχου πληρωμών, ο οποίος φέρει την επωνυμία «Mangopay S.A.» (ελληνικά: Μάνγκο πληρωμές Α.Ε.) η οποία εδρεύει στο κράτος Λουξεμβούργο. Η εν λόγω εταιρεία είναι εγκεκριμένη από τον Κεντρικό Ρυθμιστή Χρηματοοικονομικού Τομέα, τελεί υπό νόμιμη λειτουργία και είναι αποδεκτή από τους αρμόδιους Ευρωπαϊκούς φορείς.
5.2 Ο εγγεγραμμένος χρήστης αποδέχεται, δια των παρόντων όρων χρήσεως, ότι οι πληρωμές του προς τον πωλητή του προϊόντος θα διαβιβάζονται μέσω των διακομιστών της ανωτέρω εταιρείας, όπου έχουν φυσική εγκατάσταση, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5.3 Ως εκ τούτου, ο εγγεγραμμένος χρήστης αποδέχεται ότι η λειτουργία της εταιρείας – ηλεκτρονικού παρόχου πληρωμών (εν συντομία MangoPay) είναι ανεξάρτητη και αυτούσια, ενώ η πλατφόρμα racket.gr αλλά και η συνδεδεμένη σε αυτήν εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο «CYTECH» δεν φέρει καμία ευθύνη για ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του ανεξάρτητου-συνεργάτη παρόχου πληρωμών MangoPay.

5.4 Ο εγγεγραμμένος χρήστης της πλατφόρμας racket.gr θα πρέπει να ενημερώσει το racket.gr είτε σε περίπτωση που υποπέσει οτιδήποτε μεμπτό στην αντίληψή του, είτε να πληροφορήσει τo racket.gr για ζητήματα των πληρωμών μέσω του ηλεκτρονικού παρόχου πληρωμών MangoPay, ενώ θα πρέπει να έχει το κατάλληλο αποδεικτικό υλικό για να εξετασθεί έκαστο αίτημα χρήστη από την εταιρεία μας.

5.5 Ομοίως, ο εγγεγραμμένος χρήστης, δια των παρόντων, συναποδέχεται και συνομολογεί ότι συμμορφώνεται αυτοδίκαια, πλήρως και ανεπιφύλακτα με τους όρους του ηλεκτρονικού παρόχου πληρωμών MangoPay services, τους οποίους μπορεί να ανακτήσει εδώ.

 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΑΤΗ (e-Fraud)

Το φαινόμενο της οικονομικής απάτης παρατηρείται έντονα, κατά την πάροδο των τελευταίων ετών και στο πλαίσιο εφαρμογής και λειτουργίας του Διαδικτύου. Οι παραβάτες έχουν ως σκοπό την κακόβουλη χρήση των ατομικών σας στοιχείων και λοιπών ατομικών σας πληροφοριών. Ένας ιστότοπος ή ένα μήνυμα διαμέσου ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) είναι αρκετό για τους παραβάτες ώστε να υποκλέψουν τέτοιου είδους πληροφορίες. Το racket.gr ουδέποτε θα ζητήσει από εσάς, πέραν των πληροφοριών εγγραφής, προσωπικά «ευαίσθητα» δεδομένα, όπως αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, αριθμούς πιστωτικών καρτών και άλλων παρεμφερών ατομικών στοιχείων οικονομικού περιεχομένου. Ειδικότερα, τα στοιχεία πιστωτικών καρτών ή οι πληρωμές μέσω τραπεζικών εμβασμάτων ή Paypal θα πραγματοποιούνται μόνο «on demand», δηλ. μόνο κατά την περίπτωση εξόφλησης προϊόντος / προϊόντων που ο ίδιος ο χρήστης έχει επιλέξει να πραγματοποιήσει. Σε κάθε περίπτωση, εάν κάποιο εκ των χρηστών/μελών της ιστοσελίδας racket.gr καταστεί θύμα ηλεκτρονικής απάτης, είτε δια μέσου ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail ή SMS), είτε ψευδούς διαφήμισης, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο κ από τρίτα μέρη, θα πρέπει άμεσα να ενημερώσει τον DPO (Υπεύθυνο Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Για την προάσπιση της εύρυθμης λειτουργίας του racket.gr, οι χρήστες αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του για:

7.1. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο ποινικό αδίκημα.

7.2. Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.

7.3. Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

7.4. Οποιαδήποτε αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του racket.gr.

7.5. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.

7.6. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών).

7.7. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.

7.8. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

7.9. Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του racket.gr ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.

7.10. Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του racket.gr.

7.11. Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών/μελών (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών/μελών).

 1. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

8.1. Το racket.gr σε οποιοδήποτε στάδιο των ανωτέρω ενεργειών, δεν καθίσταται υπεύθυνο για οποιαδήποτε διακοπή, καθυστέρηση ή επιπροσθέτως χειροτέρευση της ποιότητας των υπηρεσιών εξαιτίας απρόσμενων αιτιών και συνθηκών, την επέλευση των οποίων δεν δύναται να ελέγξει.

8.2. Επειδή το racket.gr, ουσιαστικά αποτελεί μεσολαβητή για την αγορά και πώληση μεταχειρισμένου αθλητικού εξοπλισμού και η παροχή της παρεχόμενης υπηρεσίας πραγματοποιείται σε συνδυασμό με άλλες εταιρείες (Facebook, εταιρείες διεκπεραίωσης ηλεκτρονικών πληρωμών, εταιρείες ταχυμεταφορών, κλπ), ως εκ τούτου εξαρτάται από την ορθή λειτουργία και των συστημάτων τρίτων μερών, το racket.gr δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση, εάν οι τρίτες εταιρείες δεν λειτουργούν για εύλογο χρονικό διάστημα λόγω αναβάθμισης ή επιδιόρθωσης των συστημάτων τους και κατ’ επέκταση επηρεάζουν τις υπηρεσίες του racket.gr ή για οποιονδήποτε άλλο εξωγενή παράγοντα, μεταξύ άλλων και για λόγους ανωτέρας βίας, όπως ορίζονται από την Ελληνική Νομοθεσία.

8.3. Ως αιτία ανωτέρας βίας λογίζονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πόλεμοι (κηρυγμένοι ή μη), απεργίες, ατυχήματα, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες, σεισμοί ή άλλα φυσικά φαινόμενα, τρομοκρατικές ενέργειες, δολιοφθορές, κυβερνητικές απαγορεύσεις, πράξεις ελληνικών ή κοινοτικών ή άλλων αρχών, εμπορικός αποκλεισμός, διακοπή ή βλάβη στο σταθερό δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ή σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα τρίτων, δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές παραγγελίες και λοιποί λόγοι.

 1. ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Ο DPO του racket.gr έχει τη δυνατότητα να απαγορεύσει την πρόσβαση στον εγγεγραμμένο χρήστη/μέλος και στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού ανά πάσα στιγμή, κατά την περίπτωση που δεν συμμορφώνεται με τους εκάστοτε όρους χρήσης. Αυτό δύναται να πραγματοποιηθεί προσωρινά ή επ’ αόριστον, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του racket.gr. Στην περίπτωση της οριστικής παύσης λειτουργίας λογαριασμού μέλους, εξαιτίας κακόβουλης χρήσης των υπηρεσιών του racket.gr, η εταιρεία Cytech, δεν οφείλει ουδεμία αποζημίωση προς το εν λόγω μέλος/χρήστη.

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ – ΑΚΥΡΩΣΗΣ

10.1. Τα χρήματα για αγορά / πώληση προϊόντος μέσω της υπηρεσίας racket.gr δεν παρακρατούνται από την υπηρεσία αλλά μεταφέρονται από τον αγοραστή στον πωλητή μέσω της εταιρείας διαχείρισης πληρωμών που χρησιμοποιεί το racket.gr. Μόνο στην περίπτωση που δεν τηρηθούν οι όροι της συναλλαγής ή το προϊόν δεν είναι σωστό ή δεν είναι στην κατάσταση που διαφημίστηκε, τότε το ποσό επιστρέφεται στον αγοραστή, το προϊόν στον πωλητή και η συναλλαγή ακυρώνεται.  

10.2. Κατά την περίπτωση που η εταιρεία πτωχεύσει, τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, δηλώσει παύση πληρωμών (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) ή καταστεί σε εν γένει αδυναμία εκπλήρωσης των σκοπών της, τότε ουδέν οικονομικό αντίτιμο δεν θα επιστρέφεται.

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

11.1. Ως «αδράνεια», για τους σκοπούς του παρόντος, ορίζεται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο εκάστοτε χρήστης δεν έχει πραγματοποιήσει ουδεμία αγορά μέσω του racket.gr, δεν έχει ανεβάσει καμία αγγελία και δεν έχει καμία διάδραση με την υπηρεσία αλλά ούτε έχει έστω εισέλθει στον λογαριασμό του (login) έστω μια φορά σε διάστημα 12 μηνών.

11.2. Ως εκ τούτου, ο λογαριασμός του αδρανούς και ανενεργού χρήστη, με την πάροδο 12 μηνών αδράνειας, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται ανωτέρω, θα τίθεται σε κατάσταση «απενεργοποίησης».

11.3. Κατ’ επέκταση, με την πάροδο 24 μηνών αδράνειας, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται ανωτέρω, ο λογαριασμός του χρήστη θα διαγράφεται οριστικά.

11.4. Για τη διαφάνεια της λειτουργίας της πλατφόρμας racket.gr και των υπηρεσιών της, θα αποστέλλεται προειδοποιητικό e-mail προς τον ανενεργό χρήστη, πριν τεθεί ο λογαριασμός του στο 1ο στάδιο, δηλ. αυτό της απενεργοποίησης, στα χρονικά διαστήματα των 30 ημερών, των 7 ημερών και 1 ημέρας, δηλ. προ της συμπλήρωσης των 12 μηνών από τότε που διαπιστώθηκε ότι ο χρήστης είναι ανενεργός.

11.5. Για τη διαφάνεια της λειτουργίας της πλατφόρμας racket.gr και των υπηρεσιών της, θα αποστέλλεται προειδοποιητικό e-mail προς τον ανενεργό χρήστη, πριν διαγραφεί οριστικώς ο λογαριασμός του (2ο και τελικό στάδιο), στα χρονικά διαστήματα των 30 ημερών, των 7 ημερών και 1 ημέρας ομοίως πριν την τελική και οριστική διαγραφή του, δηλ. προ της συμπλήρωσης των 24 μηνών από τότε που διαπιστώθηκε ότι ο χρήστης είναι ανενεργός.

 1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

12.1. Το racket.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων, στις οποίες δύνανται να παραπέμψουν, εκ των χρηστών, μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το racket.gr σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων, στις οποίες ο χρήστης παραπέμπει άλλον χρήστη ή συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

12.2. Έκαστος χρήστης/μέλος, δια της παρούσας, συναινεί και συναποδέχεται την τυχόν προώθηση και προβολή των ατομικών του «δεσμών» και αναρτήσεων σε ιστοσελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, λ.χ. Facebook, Instagram και λοιπών, από άλλα εγγεγραμμένα μέλη, χωρίς καμία απορρέουσα ευθύνη του racket.gr.

12.3. Έκαστος χρήστης/μέλος, δια της παρούσας, συναινεί και συναποδέχεται την προβολή των ατομικών του «δεσμών», λχ. τον «δεσμό» του Facebook προφίλ του, στην ιστοσελίδα του racket.gr μαζί με την εκάστοτε αγγελία που αναρτά ο ίδιος.

 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του racket.gr διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) 2016/679/ΕΕ, τους Εθνικούς Νόμους ν. 2225/1994, ν. 3471/2006, ν. 4624/2019 και κάθε άλλων συναφών ως ισχύουν.

Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους, με εξαίρεση όπου προβλέπεται ρητά από το Ν. 2225/1994, όπως τροποποιημένος ισχύει, στις αρμόδιες και μόνο Αρχές. Η επεξεργασία πραγματοποιείται από Δημόσια ή Δικαστική Αρχή και είναι αναγκαία είτε για λόγους εθνικής ασφάλειας, είτε για την εξυπηρέτηση των αναγκών εγκληματολογικής ή σωφρονιστικής πολιτικής και αφορά τη διακρίβωση εγκλημάτων ή λοιπών ποινικών καταδικών.

Το racket.gr δε φέρει ουδεμία ευθύνη, έναντι χρηστών, για τυχόν διαρροή προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης αυτών, μέσα από τις ιστοσελίδες του, αναφορικά με προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων.

Το racket.gr διατηρεί αρχεία, για 12 μήνες, με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς, παροχής και βελτίωσης των υπηρεσιών του. Στην περίπτωση των «δεσμών» προς άλλους δικτυακούς τόπους, το racket.gr δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ – ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

14.1. Δικαίωμα πρόσβασης και δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων ορίζεται ότι τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα, δωρεάν. Αν το racket.gr λάβει το σχετικό αίτημα, οφείλει:

να ενημερώσει το υποκείμενο των δεδομένων αν τα προσωπικά του δεδομένα επεξεργάζονται ή απλώς τηρούνται να του χορηγήσει πληροφορίες για την επεξεργασία (σκοπός, κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία, αποδέκτες των δεδομένων, κλπ.) να του χορηγήσει αντίγραφο των προσωπικών του δεδομένων που επεξεργάζεται (σε προσβάσιμο μορφότυπο).

Όταν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή σε σύμβαση, όπως επί του παρόντος, το υποκείμενο των δεδομένων δύναται επίσης να αιτηθεί να του «επιστραφούν» τα προσωπικά του δεδομένα.

14.2. Δικαίωμα διόρθωσης και δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων ορίζεται όταν ένα υποκείμενο δεδομένων πιστεύει ότι τα προσωπικά του δεδομένα είναι εσφαλμένα, ελλιπή ή ανακριβή, ως εκ τούτου έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διόρθωση ή τη συμπλήρωσή τους χωρίς καμία καθυστέρηση.

14.3. Στην περίπτωση αυτή, το racket.gr ενημερώνει όλους τους παραλήπτες των προσωπικών δεδομένων ότι κάποια από τα προσωπικά δεδομένα που τους κοινοποιήσατε έχουν μεταβληθεί ή διαγραφεί.

14.4. Δικαίωμα στην Εναντίωση ορίζεται όταν το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί επίσης να αντιταχθεί – ανά πάσα στιγμή – στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για μια συγκεκριμένη χρήση, επί παραδείγματι εάν το racket.gr τα επεξεργάζεται βάσει του νόμιμου συμφέροντός του, ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Στην περίπτωση αυτή, παύουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, εκτός αν υπάρχει έννομο και αιτιολογημένο συμφέρον που υπερισχύει των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων.

14.5. Ομοίως, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ζητήσει την περιορισμένη επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, εφόσον έχει οριστεί κατά πόσον το νόμιμο συμφέρον σας υπερισχύει των δικών του συμφερόντων.

14.6. Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») νοείται και ορίζεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, όπου το υποκείμενο των δεδομένων δύναται να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας (DPO) να διαγράψει τα προσωπικά του δεδομένα, π.χ. όταν τα δεδομένα αυτά δεν χρειάζονται πλέον για την επίτευξη του σκοπού της επεξεργασίας. Ωστόσο, το racket.gr δεν υποχρεούται να πράξει κάτι τέτοιο, εφόσον:

η επεξεργασία είναι απαραίτητη προκειμένου να τηρηθεί η ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης, οφείλει να αποθηκεύσει τα προσωπικά δεδομένα προκειμένου να συμμορφωθεί με νομική υποχρέωση, υπάρχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος για την αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων, όπως σκοποί δημόσιας υγείας ή επιστημονικής και ιστορικής έρευνας, οφείλει να αποθηκεύσει τα προσωπικά δεδομένα προκειμένου να εγείρει νομική αξίωση.

14.7. Πραγματοποιείται μνεία ότι το racket.gr αποτελεί μεσολαβητή στην αγοραπωλησία αθλητικού εξοπλισμού. Κατά την περίπτωση ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής επικοινωνίας του εγγεγραμμένου μέλους με οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τα εγγεγραμμένα μέλη/χρήστες συνομολογούν και αποδέχονται ότι το racket.gr και η εταιρεία Cytech δεν έχουν ουδεμία υπαιτιότητα ή ευθύνη για μη ζητηθείσα ηλεκτρονική επικοινωνία, διαφήμιση ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, την οποία υπαιτιότητα και ευθύνη για τυχόν αποζημιώσεις προς τους τρίτους θιγόμενους έχει αποκλειστικά ο χρήστης/εγγεγραμμένο μέλος που κάνει χρήση της εν λόγω υπηρεσίας.

 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ – COOKIES

15.1. Το racket.gr δεσμεύεται για την διασφάλιση και ομαλή λειτουργία των όποιων συναλλαγών και μεταφορά δεδομένων μεταξύ των χρηστών του. Η παρούσα πλατφόρμα, ιστοσελίδα και όλοι οι λοιποί μηχανισμοί, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των παρασχεθεισών υπηρεσιών, χρησιμοποιούν πιστοποιημένη και ασφαλή σύνδεση τεχνολογίας SSL (Secure Socket Layer).

15.2. Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server πραγματοποιείται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Οι φυλλομετρητές (browsers) Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Safari και Google Chrome υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL και προτείνεται η χρήση τους για τη σύνδεση στην ιστοσελίδα του racket.gr.

15.3. Το racket.gr δύναται να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση των χρηστών του. Τα cookies, από προεπιλογή, είναι αρχεία που δημιουργούνται από ιστότοπους που έχετε επισκεφτεί και αποθηκεύουν πληροφορίες, όπως τις προτιμήσεις σας για τον ιστότοπο ή τα στοιχεία του προφίλ σας. Υπάρχουν δύο είδη cookies: Τα cookies αρχικού κατασκευαστή που ορίζονται από τον τομέα του ιστότοπου που εμφανίζεται στη γραμμή διευθύνσεων. Τα cookies τρίτου μέρους προέρχονται από άλλες πηγές τομέων, οι οποίες διαθέτουν στοιχεία, όπως διαφημίσεις ή εικόνες, ενσωματωμένα στη σελίδα.

15.4. O χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά είτε κατά επιλογή. Στην τελευταία περίπτωση, ενδέχεται να μην υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τις αντίστοιχες ατομικές του υπηρεσίες και επιλογές της ιστοσελίδας racket.gr.

15.5. Το racket.gr ενδέχεται να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις περιήγησής σας, όπως τις σελίδες που επισκέπτεστε και τους συνδέσμους στους οποίους κάνετε κλικ. Ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες συσκευής, όπως τη διεύθυνση IP και τον τύπο του προγράμματος περιήγησης. Επιπλέον, ενδέχεται να συλλέγουμε δημογραφικές πληροφορίες, όπως η ηλικία και το φύλο, από χρήστες που έχουν επιλέξει να μοιράζονται αυτές τις πληροφορίες.

15.6. Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί τις προαναφερθείσες πληροφορίες για να βελτιώνει την εμπειρία σας κατά την πλοήγηση σας σε αυτόν, να θυμάται τις προτιμήσεις σας και να παρέχει πιο εξατομικευμένο περιεχόμενο. Επίσης, το racket.gr μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για διαφημιστικούς σκοπούς, αλλά και για να αναλύει αποτελεσματικότερα την επισκεψιμότητα του ιστότοπου.

15.7. Ο χρήστης μπορεί να επιτρέψει, να απορρίψει, να ελέγξει ή να διαγράψει τα cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης. Μπορεί επίσης να επιτρέψει μόνο ορισμένους τύπους cookies. Επιπλέον, του δίνεται η δυνατότητα να διαγράψει cookies που έχουν ήδη αποθηκευτεί στη συσκευή.

 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ

Το racket.gr αποτελεί μοναδική και αποκλειστική δικαιούχο της εταιρείας Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής ΕΠΕ και ολόκληρος ο σχεδιασμός και μηχανισμός, όπως και κάθε τεχνική εφαρμογή, εγγραφή, απόδοση κώδικα, εμπορικά σήματα, όπως και οποιαδήποτε περαιτέρω μέθοδος λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν την παρούσα Διαδικτυακή Εφαρμογή αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ρητά, η οποιαδήποτε τυχόν πώληση, αντιγραφή, τροποποίηση, παραποίηση, μίμηση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση ή μεταφόρτωση, μετάδοση, διανομή ή εκμετάλλευση των εμπορικών σημάτων, του περιεχομένου και των λειτουργιών της Διαδικτυακής Πλατφόρμας racket.gr, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, εν μέρει ή εν όλω, χωρίς την έγγραφη συναίνεση και άδεια της δικαιούχου Εταιρείας. Τα λοιπά προϊόντα ή οι υπηρεσίες που αναφέρονται στις ενότητες της ιστοσελίδας racket.gr και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών – φορέων, ενώσεων κλπ, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των φυσικών ή νομικών προσώπων αυτών.

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης, όπως και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει ανάμεσα στα μέλη/χρήστες και την Εταιρεία, αρμόδια προς επίλυση είναι τα Δικαστήρια του Ηρακλείου Κρήτης.

 1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σχετικά με τυχόν απορίες/διευκρινίσεις, όσον αφορά τη λειτουργία ή όποια άλλη διαδικασία της παρούσας ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της, οι χρήστες/μέλη έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Σε ότι αφορά τα προσωπικά τους δεδομένα, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνήσουν με τον DPO της εταιρείας. Τα στοιχεία του DPO είναι τα εξής:

Νικόλαος Κόκκοτας

Email : [email protected]

Τηλ.: 2810314127

* Σημειώνεται ότι το racket.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει του παρόντες όρους χρήσης, δίχως προηγούμενη ενημέρωση/γνωστοποίηση προς τα εγγεγραμμένα μέλη της.

 

Τελευταία ενημέρωση: 26 Μαρτίου 2024